En del af Ungfredericia.dk

 

Jeg Alexandrina Sortenskjold af Rosenheim, regent og dronning af Talansar udsteder hermed følgende ordre:

 

I Ærensborg skal alle Lensgrever af Baroniet Fellhorst og de 2 elverracer fra Feeri, Elrisia og Eldolorai stille til ting. Der skal de danne en lovgivende forsamling af betydningsfulde personer og repræsentanter hvis formål det er at bilægge baroniets konflikter om land og magt.      

 

Denne ordre er klar og ikke til at misforstå, der skal findes en løsning under denne rådslagning. Vi vil ikke længere finde os i interne krige i Fellhorst som skaber kaos, udstiller kongeriget som svagt, skaber hungersnød og tillader udødes frie hærgen overfor befolkningen.

 

Baggrund for oprøret mod Baron Therkild den Sorte.

På et tidspunkt erklærer Therkild den Sorte, at hans baroni skal gå i arv til Sorteårsordnen efter hans død. Altså ikke som det er vane, at Lens greverne vælger en ny baron, hvis den afdøde baron ikke har en klar arving. På den måde overgår baroniet fra at være et baroni under Kongen, til at være et baroni under en mager orden. Desuden skal Lens grænserne omlægges således at Fellhorst Len bliver til 2 len, 1 nord og syd for Elrisia skoven. Desuden skal områderne vest for Fellhorst vig være et selvstændig len.

2 lensgrever under Therkild den Sorte erklærer, at de ikke kan acceptere denne beslutning. De vil ikke ledes af en mager orden og vil derfor danne deres eget baroni hvis beslutningen bliver ført ud i livet. Det er Fellhorst og Nordre Len. Flere af de Talantiske baronier erklærer højlydt deres enighed med Lens greverne og de rejser sagen i Kongens råd. Kongen dør dog inden rådet når at tage stilling til sagen og uden en konge er rådet handlingslammet og sagen står uløst tilbage.

Samtidig med disse uenigheder, er lensgrevskabet Fellhorst under slægten Jorvik, og Østre Len stærkt uenige om ejerskabet over det strategisk vigtige grevskab Fellhorst næs. Østre Len sender tropper til grevskabet for at slå ejerskabet fast. Men der bliver de mødt af soldater fra Fellhorst len som opfatter deres ankomst som en krigserklæring og der opstår kamp. Kort tid efter er der opstået egentlige krigshandlinger. Derefter eskalerer situationen ud af kontrol.

Det militær stærke Fellhorst Len generobrer hurtigt Fellhorst Næs og svarer igen ved at besætter 2 øvrige grevskaber vest for Ferri skoven og foretager plyndringer længere ind i lenet. Østre Len under lensgreve Ellah Emain, som anses som militært svagere, erklærer at lenet bliver invaderet. Baron Therkild den Sorte sender tropper til Djernholt for at stoppe kampene. Det opfattes af Jorvik slægten som at baronen vil angribe dem.
Derfor erklærer de dannelsen af det før omtalte selvstændige baroni og gør dermed oprør mod Baronen. Therkild den Sorte beordrer Nasik Emain til at invadere
Fellhorst Lenet og gøre sig til lensgreve eller dø i forsøget. Narsik opfattes af mange som Ellah Emains arvtager. Han er elver og kendt som en mægtig kriger.

 

Krigen mellem Østre Len og Fellhorst Len.

Det lykkedes for Emain at generobre Fellhorst Næs. Therkild Den Sorte stiller 300 lejesoldater til Narsiks rådighed. De venter på ham ved Fellhorst Næs. Det samme gør skibe som skal sejle hæren op af Felhorst Vig og landsætte tropperne i selve Fellhorst lenet. Men Narsik lader vente på sig. Det sker fordi han mod forventning ikke kan overtale Ferri skovens elvere til, at kæmpe på hans side. De vil ikke aktivt bekæmpe et menneske Len. Dels fordi, at de ikke ønsker at miste elver liv på menneskenes tåbelige krige, og dels fordi de frygter, at man vil opfatte det som en erobringskrig mellem elvere og mennesker. Elverne vælger dog at sætte resurse stationer op i udkanten af Feeri, som skal brødføde Emains hær.

Man frygter med rette at Vestre og Nordre len vil blande sig. 5 byer i Fellhorst Len erklærer at de har dannet deres eget Len. De kommer i folkemunde til at hedde de 5 byer. Jorvik må modvilligt stationære soldater i nærheden for at holde dem i skak. Derved er deres militære styrker delt i 3. øst og vest for Ferri skoven og altså i nærheden af de 5 byer. Det svækker lenet militært.
Da man stærkt forsinket går i land nord for Ferri skoven, har Jorvik haft god tid til at forberede sig.
Da Narsik endelig ankommer til Holdendorf, er byen brændt og der er ikke noget at komme efter. Den by, som skulle være Narsiks hovedsæde under indvasionen af Fellhorst Len, lå i ruiner, og planen var ødelagt.
Derfor er Narsik, på trods af at han er forstærket af soldater fra Østre Len nødt til at trække sig tilbage. Men dette var heller ikke så let som man skulle tro, da marchen fra Holtendorf var fyldt med døde, som vandrede blandt de døde.
Hæren af lejesoldater opløses. Invasionen af Fellhorst Len slår fejl.

Året der gik.

Det Frie Folk fra Orkhaa forsøger forgæves at overtale flere grevskaber i Østre Len til, at vende Talansar ryggen og forene sig sammen med dem. Dette lykkes dog ikke, og de blev erklæret lovløse.

Bryde den Røde leder af Sorteårsordnen dør og Therkild den Sorte vælges til ny leder af ordnen. Derefter begiver han sig til hovedstaden og er ikke set i baroniet siden. Han trækker dog sine soldater væk fra Djernholt.
Det er uklart helt hvorfor, men den
Sorteårsmager som er sat til at holde Grev Tallas i graven, bliver dræbt i byen Ravnsborg. Efterfølgende forsøger en gruppe af præster at gentage ritualet. Det lykkedes ikke og Grev Tallas rejser sig fra sin grav, for igen at hjemsøge baroniet. Han rejser udøde som han sender rundt på togter. Han jager intensivt de sten som omtales Tallas stenene. Det rygtes at det frie folk har en af dem. Derfor begiver Greven sig tilsyneladende til Orkha og angriber Det Fri Folk. Der har han ophold sig siden og det frie folk flygter ind i Talansar eller har overgivet sig til ham.

Samtidig er en person som kalder sig den Røde Baron begyndt at angribe adelsfolk og byer rundt omkring i østre Len.
Krigen mellem de 2 len er gået i stå.
Bortset fra enkelte træfninger. Østre Len er på nuværende tidspunkt i besiddelse af Fellhorst Næs.

 

                            

Lensgrevinde er Sandra Jorvik. For mange generationer tilbage fik familien Malandor (baroniet Malastare) land i Fellhorst len og er på den måde den ældste adelsfamilie i baroniet.

Det er Jorvik slægtens opfattelse at deres Lensgrevskab ikke er Baronens til at give væk eller opdele som det passer ham. For dem, er det adelsfamiliernes opgave. Det er det, de retmæssigt er født til.

Selvfølgelig er man forpligtet overfor kronen og baronen, men de er også forpligtet over lensgreverne. Samtidig mener de (ligesom adlen i almindelighed) at Talansar skal ledes af den menneskelige adel og ikke af elvere, præster, magerordner eller Thuldinge for den sags skyld.

Lenet er militært stærkt og det 2. største i baroniet. Økonomisk man ikke specielt rige, det kan skyldes, at man ikke beskatter sine grever ret hårdt.

                                                                 

Denne sammenslutning af grever løsrev sig fra Fellhorst Lenet under krigen mod Østre Len. De har efterfølgende udnyttet situationen på alle tænkelige måder. De har forhandlet en meget fordelagtig aftale med Narsik Emain når han overtager Fellhorst Lenet. Problemet er bare at det ikke lykkedes Narsik at vinde.
På mange måder er det kommet bag på dem at Therkild den Sorte ikke bare har sat sine styrker ind og nedkæmpet Fellhorst Lenet. Deres åbenlyse forræderi med deres Lensgreve står tydeligere og tydeligere og det kan være svært, at se hvordan de skal komme ud af den kattepine. En fredsaftale til tingmødet vil være en katastrofe for dem.

                         

Lensgreve Loke Thorfalt. Thorfalt familien er en af de ældste i Fellhorst baroniet, og har tidligere kontrolleret Østre og vestre Len. Og er på den måde en af de lensgrever som ikke er blevet indsat af Therkild den Sorte.

Ligesom Jorvik slægten kan de ikke acceptere, at baroniet bliver underlagt en magerorden. Derfor har de sammen med Fellhorst lenet erklæret at de, i tilfælde af at det bliver ført ud i livet, vil løsrive sig og danne deres eget baroni. De opfatter krigen mellem Fellhorst og Østre Len som en grænse strid mellem de 2 parter. Derfor har de heller ikke blandet sig åbenlyst. Men der er ikke tvivl om at de er allieret med Felllhorst lenet. Havde Ferri skoven eller Therkild den Sorte personligt involveret sig i krigen, har de givet tilsagn om at de var kommet Fellhorst til undsætning. Og det løfte var blevet overhold uanset hvor håbløst udsigten til at vinde havde været.

De seneste år har havnebyen Adente fået større og større betydning og alle regner med, at det kun er et spørgsmål om tid inden hovedsædet for Thorfalt slægten rykker dertil. Det skyldes at samhandlen med bystaten Ulfsborg er stigende. Desuden har Loke Thorfalt et personligt venskab med baron Ulvebane den stores søn. Derfor er man mere orienteret ind i landet end mod det baroni man tilhører.

Lenet er hverken en af de størst eller militære stærkeste, men til gengæld en af de mest stabile og lenets grever opfattes som meget loyale overfor lens greven.

                         

Lens greve Edmund Winter. Han er kendt som en dygtig politisk leder. Men også en mand der stiller sig der hvor det bedst betaler sig.

Lenet har nydt godt af de sidste års stabilitet. De forløbne år er blevet brugt til at befæste Adensted og opbygge en betydelig militær styrke.

Man har med stor dygtighed holdt sig neutrale i konflikten mellem Østre og Fellhorst Len. I forhold til Therkild den sortes udmelding, om at baroniet skal overgå til Sorteårsordnen, har de ikke kommenteret på sagen overhoved. Det er fortsat usikkert hvor de står. De tilhører dog den ”gamle” adel som ikke er indsat af Therkild den Sorte.

Lenet er det største i baroniet.

                           

Lensgrevinde Ellah Emain. Ellah blev sat på posten af Therkild den Sorte, på bekostning af adelsfamilien Thorfalt. Hun er en af Therkild den Sortes største støtter. Har på en kort årrække skabt et spirende handelsimperium, i nogen grad på bekostning af militær magt.

De gamle adelhuse vil sige, at denne familie er en skændsel mod de adelige. Ingen af dem, er født til at lede, og hvad værre er, så er Emain navnet blevet givet med rundhånd til alle i ’’familien’’.
Men en ting, som ikke engang adelen kan benægte er, at ’’familie’’ betyder alt for dette nye adelshus.

Lenet har lidt under krigen mod Fellhorst Lenet. I starten gik krigen godt for Emain familien, men grundet de mange udøde der rumstere omkring i Fellhorst Len efter Tallas rejste sig fra graven, har de måtte trække sig tilbage. Dog har de vundet stor respekt hos de civile i Fellhorst, da Narsik Emain har forsvaret dem mod de udøde.

 

       

Dette er Therkild den Sortes eget Len. Til dagligt bestyres det dygtigt af Lensgreve Kjertan af Sorteårsordnen.

Dette er baroniets centrum. Efter at Therkild den Sorte blev baron har befolkningen og Greverne nydt godt af hans tilstedeværelse. I lenet er placeret store militære styrker som konstant skal forsynes og flere byer er blevet befæstet. Selve Hemsborgs befæstning er udbygget betydeligt. De fleste lever godt af at sælge deres varer til Baronen som er kendt for at betale godt. Eller de sælger deres varer til handelsfolkene fra Østre Len. Men Therkild den Sorte er også en krævende herre og flere grever er blevet udskiftet af folk udpeget og adlet af ham personligt.

 

         

Lensgreve Richard Jernnæve fik posten tildelt af therkild den Sorte efter tingvalget, hvor Therkild den sorte blev valgt til baron. Richard Jernnæve er kendt som en noget uligevægtig og stridbar person. Han er en formidabel soldat, kriger og hærfører før alt andet.

Lenets placering langs De Hviskende Bjerge fornægter sig ikke. Det er helt almindelig at se Dværge i dette len. Dværgenes smedekunst er højt værdsat ligesom man importerer buer fra sortelverskoven Eidolorai. Det siger vel alt om lenets indstilling til krigen mellem Østre og Fellhorst Len, at tropper fra Sønder Len var lige ved at overhale Therkild den Sortes egne på vej til at undsætte Djernholt. Lensgrevens og dermed Lenets indstilling er at man loyalt følger Therkild den Sorte og hvis man går imod ham skal man hugges ned.

Lenet har militær styrke og er kendt for sin loyalitet overfor Therkild den sorte.

 

                                                   

Feeri er sammen med Seyrea en af de største og ældste elverskove. Feeri elverne er kendt for deres gammeldags traditioner, og deres store kendskab til verden.

For ca. 10 år siden, løsrev Feeri sig fra Seyrea, ved ikke længere at anerkende dem, som elver racens beslutningstager. Feeri besluttede sig modsat Sayrea at deltage i Skygge Krigen, hvilket de også har lidt hård under. Efter Skygge Krigen, blev Feeri givet skattefrihed og selvstyre af Baron Therkild den Sorte.
Dette mente Sayrea ikke var acceptabelt, og de befalede Feeri at løsrive sig deres aftale med menneskene. Men da dette ønske ikke blev indfriet, brød der krig ud mellem de to elverskove.

Det er svært for menneskene at beskrive elvernes økonomi, da Feeri elverne er meget primitive. De handler med tjeneste, vildt og ressourcer.

Deres militære styrke er ikke en samlet enhed man kan regne med som sådan. Det er en masse grupper som gør det de finder bedst. Men når skoven er truet, kan man stole på, at skoven og dens børn tager affære.

                                                            

Denne elverskov led hårdt under krigen mod Skyggedronningen. I en periode var den besat af orker og sortelvere. Først nu er skoven og dens befolkning langsomt ved at komme sig. Flere og flere elvere er vendt tilbage eller tilkomne har slået sig ned her. Efter krigen har skovens indstilling til de menneskelige naboer ændret sig meget. Man har blandt andet handelsforbindelse med Thuldingene på Aipomas. Det er ikke ualmindeligt at man byder mennesker velkommen til at slå sig ned i skoven. Man er langt mere end tidligere orienteret ud mod omverdenen. Der er ligefrem planer om at etablere en handelsvej gennem skoven så den nordlige og sydlige del af Fellhorst lenet bliver bedre forbundet. Langs denne rute vil det være muligt for befolkningen i skoven at sælge varer og drive kro drift.

Militært og økonomisk er skoven svagt stillet, dog er økonomien i vækst.

 

                                                                                 

Flere store sortelver slægter bor i denne skov. En af dem er Hus Pilas. Dette er Talansars næststørste skov, kendt for sit meget specielle træ. Dette er spændstigt og ideelt til buer. Herfra kommer kongerigets bedste buer. Nogle siger at de ligefrem kan være magiske.

Sortelverne havde indtil for få år siden ikke nogen større skove som de kunne kalde deres. Men i krigen, på Skygge Dronningens side, altså imod kongeriget, erobrede de denne skov fra skovelverne. Efter krigen har de fået deres legitime ret til at eje skoven gennem Therkild den sorte, med den afdøde konges tilladelse. Skoven har i dag status af et len i baroniet. Det er en aftale som er indgået med Therkild den Sorte personligt. De har fra starten sikret sig at aftalen skal genforhandles med en evt. ny magthaver. Det vil være naivt, at tro sortelverne vil lade sig regere på samme vilkår som de øvrige len. Therkild den sorte blander sig ikke i skovens interne forhold og de bliver ikke beskattet. På den anden side er de et formidabelt værn ud mod Orkhaa. Sortelverne i skoven har fået noget de skal beskytte, nemlig deres egen skov, som de ikke har haft i generationer. På den måde beskytter de store dele af baroniet, som ellers ville kræve enorme ressourcer. Der har ikke været indtrængning fra Orkhaa den vej igennem siden sortelverne fik skoven.

Militært er sortelverne samlet set meget stærke. Men de fleste slægter venter bare på muligheden for at falde hinanden i ryggen. Det eneste der forener dem, er beskyttelsen af deres skov.